Dimensionering, tekniska data och rapporter

 
 
 

ETA - Europeisk Teknisk Bedömning

ETA är en kund- och produktspecifik kravspecifikation för CE-märkning av en byggprodukt där det saknas en harmoniserad standard som kan användas.

ETA baseras på de sju väsentliga kraven i Byggproduktförordningen (CPR).

och innehåller på samma sätt som en harmoniserad standard anvisning om bekräftelseprocedurer t.ex. certifiering, typprovning, granskning av tillverkningskontroll.

 

ETA 16-0797 KOLJERN - FOAMGLAS building system .pdf

 

Hållfasthet

SP (Statens Provningsanstalt i Borås) har under 2011 utfört hållfasthetstester på KOLJERN® element. Nedan finns dimensioneringstabell.

 

130130 PM laster KOLJERNelement.pdf

 

För att underlätta dimensionering finns även framtaget dimensioneringstabeller för vanliga lastfall till tak respektive terrasselement. I varje tabell framgår förutsättningarna och underlagen för dimenisoneringen. Tabellen er basert på EKS 10.

 

KOLJERN lasttabell för tak 160408.pdf

 

KOLJERN lasttabell för terrass 160408.pdf

 

 För KOLJERN® grunder finns tabell för tillåtna linjelaster i nedastående rapport.

 

041216 Koljern linjelast.pdf

 

Värmegenomgångskoefficient (U-värde) och värmemotstånd (R-värde)

I nedanstående tabell visas U-värde för KOLJERN®-element samt omkring liggande isolerskikt, eftersom de bärande plåtprofilerna inte skall utgöra köldbryggor. Hänsyn har inte tagits för inverkan av tak/terrass eller väggbeklädnad. I tabellen har inverkan av yttre- resp. inre värmeövergångsmotstånd (Rse resp. Rsi) lagts till. För ett korrekt U-värde en färdig konstruktion skall R-värdet användas i beräkningen. För tydligande exempel på resp. uppbyggnad se mer under ”Teknik och Miljö” och ”Ritningsdetaljer”.

 

  Up=W/m2K R=m2K/W
300 mm Grund (200 mm moderelement + 2 x 50 mm FOAMGLAS FLOOR BOARD) 0.164 5.87
400 mm Grund (200 mm moderelement + 2 x 100 mm FOAMGLAS FLOOR BOARD) 0.116 8.43
300 mm Vägg exkl beklädnad (200 mm moderelement + 2 x 50 mm FOAMGLAS FLOOR BOARD) 0.173 5.58
400 mm  Vägg exkl beklädnad (200 mm moderelement + 2 x 100 mm FOAMGLAS FLOOR BOARD) 0.119 8.14
300 mm Tak/Terrasselement (200 mm moderelement + 2 x 50 FOAMGLAS T4+) 0.165 4.69
400 mm Tak/Terrasselement (200 mm moderelement + 1 x 50 FOAMGLAS T4+  samt 1x 150 FOAMGLAS T4+) 0.135 7.24

 

 

Tekniska data ingående komponenter:

Plåtlättbalkar Godstjocklekar 1,5 – 3 mm
  ytbehandling 275 g zink/m2 , motsvarar en tjocklek på 20 μm
FOAMGLAS® isolering fd = 400 kPa , långtidslast (finns kärnmaterial med laster på 600 resp 900 kPa)
  Elasticitetsmodul: E = 700 MN/m2
  λd = 0,041 W/m2K
  Densitet =115 kg/m2
  Hygroskopi = noll
  Kapillaritet = noll
  Motstånd mot vattenånga  (EN ISO 10456) μ = ∞
  Reaktion på eld (ISO - EN 13501-1): Kärnmaterial uppfyller Euroclass A1, oantändligt, inga giftiga gaser
  Smältpunkt > 1000° (cf DIN 4102-17)
  Termisk expansionkoefficient  (EN13471)  9 x 10⁻⁶ K⁻¹
  Ljudtransmisson 28 dB vid 100 mm tjocklek (Genomsnitt vid normala frekvenser)

 

 

Fukttekniskt utlåtande

950-utlatande.pdf

 

 

Rapporter

Report MIUN.pdf