Terrass

 
 
 

På indragna terrasser i moderna byggnader krävs oftast påbyggnad av isolering på 30-40 cm. Följden blir problem med höjdskillnader mellan invändigt och utvändigt golv, vilket oftast ger kostsamma lösningar med uppstolpade golv invändigt eller trappsteg för att komma ut på terrassen. Genom att ersätta bjälklaget med KOLJERN® – terrasselement så integreras isoler- och bärförmågan i en och samma lösning. Följden blir att höjd besparingar på c:a 50 % kan uppnås och att bibehållen isolering- och bärförmåga kvarstår.  Behovet av uppstolpning av anslutande bjälklag kan i de flest afll tas bort och därigenom kan man även åstadkomma kostnads- och tidsbesparingar redan i produktionsskedet.  Höjdbesparingen ger också möjlighet att få bra invändiga rumshöjder.

 

Konstruktioner på upp till 9 meter med fri spännvidd är möjliga vid normala personlaster.

 

Läs mer om 2 referensprojekt där det även finns intressanta exempel på konkreta kostnadsbesparingar:

 

 
 

 

 
 
Terrassproblematik 
 
1. Isolering av bjälklaget som ger en höjd ökning på c:a 30-35 cm
 
2. Höjdskillnaden måste tas omhand t.ex trappa eller invändig uppstolpning /utfyllnad av hela vånings bjälklaget .
 
3. Hela byggnadshöjden skjuts uppåt, med följd att det blir problem att hålla bygglovshöjden eller få bra invändig våningshöjd
 

Lösning med KOLJERN®-Terrasselement

1. Betong/Hdf bjälklaget under terrassytan byts ut till ett  isolerande och självbärande KOLJERN® - element, med följd att vi sparar

 

C:A  50% i BYGGHÖJD

 

2. Behovet av att ta hand om höjdskillnaden minskar dramatiskt!
 
3. Lättare att hålla byggnadshöjden och  få bra invändig våningshöjd 

 

 
 

 

 
 
KOLJERN®-Terrasselement med 4,8 meters spännvidd.
 
Takterrass på flerbostadshus Kv Målaren, Eslöv.
 
 
 

 

Varför använda KOLJERN®-tekniken i Terrasskonstruktioner ?

  • Höjdbesparing på c:a 50 % i jämförelse med konventionella lösningar
  • Minskar behovet av kostsamma lösningar med invändigt uppstolpade golv
  • Möjliggör bättre invändig rumshöjd i anslutande utrymmen
  • Fuktsäker – Ingen fuktupptagning eller vatten i konstruktionen
  • Låg egenvikt och hög bärförmåga
  • Prefabricerade element – snabbt montage och ingen uttorkningstid
  • Luft- och ångtätt – säkrar god energihushållning
  • Beständig – bibehåller sina egenskaper under hela byggnadens livslängd.