Dimensionering, tekniska data och rapporter

 
 
 


ETA - Europeisk Teknisk Bedömning

ETA är en kund- och produktspecifik kravspecifikation för CE-märkning av en byggprodukt där det saknas en harmoniserad standard som kan användas.

ETA baseras på de sju väsentliga kraven i Byggproduktförordningen (CPR).

och innehåller på samma sätt som en harmoniserad standard anvisning om bekräftelseprocedurer t.ex. certifiering, typprovning, granskning av tillverkningskontroll.

 

ETA 16-0797 KOLJERN - FOAMGLAS building system .pdf

 

Hållfasthet

SP (Statens Provningsanstalt i Borås) har under 2011 utfört hållfasthetstester på KOLJERN® element. Nedan finns dimensioneringstabell.

 

130130 PM laster KOLJERNelement.pdf

 

För att underlätta dimensionering finns även framtaget dimensioneringstabeller för vanliga lastfall till tak respektive terrasselement. I varje tabell framgår förutsättningarna och underlagen för dimenisoneringen. Tabellen er basert på EKS 10.

 

KOLJERN lasttabell för tak 160408.pdf

 

KOLJERN lasttabell för terrass 160408.pdf

 

 För KOLJERN® grunder finns tabell för tillåtna linjelaster i nedastående rapport.

 

041216 Koljern linjelast.pdf

 

Värmegenomgångskoefficient (U-värde) och värmemotstånd (R-värde)

I nedanstående tabell visas U-värde för KOLJERN®-element samt omkring liggande isolerskikt, eftersom de bärande plåtprofilerna inte skall utgöra köldbryggor. Hänsyn har inte tagits för inverkan av tak/terrass eller väggbeklädnad. I tabellen har inverkan av yttre- resp. inre värmeövergångsmotstånd (Rse resp. Rsi) lagts till. För ett korrekt U-värde en färdig konstruktion skall R-värdet användas i beräkningen. För tydligande exempel på resp. uppbyggnad se mer under ”Teknik och Miljö” och ”Ritningsdetaljer”.

Koljern elementen har brandtestats av RI.SE (f.d SP) i Borås i Januari 2018. Resultatet är en klass REI 90.

KOLJERN Report Fire test of loadbearing floor according to EN 13652
KOLJERN REI90 Classification Fire test of loadbearing floor according to EN 135012

Tekniska data ingående komponenter:

Plåtlättbalkar Godstjocklekar 1,5 – 3 mm
  ytbehandling 275 g zink/m2 , motsvarar en tjocklek på 20 μm
FOAMGLAS® isolering fd = 400 kPa , långtidslast (finns kärnmaterial med laster på 600 resp 900 kPa)
  Elasticitetsmodul: E = 700 MN/m2
  λd = 0,041 W/m2K
  Densitet =115 kg/m2
  Hygroskopi = noll
  Kapillaritet = noll
  Motstånd mot vattenånga  (EN ISO 10456) μ = ∞
  Reaktion på eld (ISO - EN 13501-1): Kärnmaterial uppfyller Euroclass A1, oantändligt, inga giftiga gaser
  Smältpunkt > 1000° (cf DIN 4102-17)
  Termisk expansionkoefficient  (EN13471)  9 x 10⁻⁶ K⁻¹
  Ljudtransmisson 28 dB vid 100 mm tjocklek (Genomsnitt vid normala frekvenser)

 

 

Fukttekniskt utlåtande

950-utlatande.pdf

 

 

Rapporter

Report MIUN.pdf